مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

شبیه سازی در مهندسی مکانیک با نرم افزار Abaqus
375000ریال
مبدل حرارتی
طراحی مبدل های حرارتی به همراه Aspen B-JAC
275000ریال
مرجع نرم افزار ADAMS - ویرایش دوم
مرجع کاربردی ADAMS
395000ریال
تشریح کامل مسایل انتقال حرارت - ویرایش دهم
375000ریال
comsol
مدل سازی مهندسی با COMSOL
180000ریال
آموزش جامع شکل دهی با نرم افزار Simufact.forming
450000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD
350000ریال
مرجع کاربردی SolidWorks
250000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
شبیه سازی با کمک نرم افزار DEFORM
575000ریال
حل ترمودینامیک جلد دوم - ویرایش هفتم
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک2 ویرایش هفتم
550000ریال
تشریح کامل مسایل طراحی اجزای ماشین شیگلی ویراست نهم
335000ریال