مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

حل مسائل و تمرین های نظری مبانی احتمال شلدون راس (ویراست دوم)
75000ریال
حل سیالات
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (شیمز)
180000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد دوم)
140000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد اول)
165000ریال
تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی
45000ریال
تشریح کامل مسائل استاتیک (ویرایش ششم)
350000ریال
تشریح کامل مسائل دینامیک (ویرایش ششم)
700000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد دوم)
335000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد اول)
450000ریال
فن آوری اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم
150000ریال
طراحی موشک های بالستیک و سیستم های حامل ماهواره
70000ریال