نرم افزارهای کاربردی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

نرم افزارهای کاربردی

تحلیل شبکه های اجتماعی با نود ایکس ال
تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL
250000ریال
آفیس برای دانشگاهیان
مرجع کاربردی Microsoft Office برای دانشگاهیان
120000ریال
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی
200000ریال
آموزش Text Maker
کتاب آموزشی TextMaker2012
70000ریال
تحلیل کیفی داده با ATLAS.ti
450000ریال
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV
Gary Bradski
350000ریال
هواشناسی در آبخیزداری
200000ریال
سیمولینک و متلب برای مهندسی کنترل
مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink
80000ریال
کاربرد SIMULINK در مهندسی
320000ریال
مرجع کامل Minitab 16
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab
350000ریال
مرجع کاربردی Simulink در نرم افزار MATLAB
100000ریال
AutoCAD Electrical
80000ریال