علوم پایه | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم پایه

هیدرولوژی آب زیرزمینی جلد دوم
David Keith Todd
350000ریال
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
150000ریال
داده کاوی پیشرفته
مباحث پیشرفته در داده کاوی
295000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
اصول بنیانی فناوری غشایی
225000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد
130000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم
125000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول
105000ریال
مرجع کامل نرم افزار Maple
275000ریال
مدارهای الکتریکی (1)
150000ریال
مدارهای الکتریکی (2)
165000ریال