مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

حل سیالات
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (شیمز)
180000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد دوم)
850000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد اول)
165000ریال
تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی
500000ریال
تشریح کامل مسائل استاتیک (ویرایش ششم)
990000ریال
تشریح کامل مسائل دینامیک (ویرایش ششم)
990000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد دوم)
1800000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد اول)
1300000ریال
فن آوری اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم
500000ریال
طراحی موشک های بالستیک و سیستم های حامل ماهواره
70000ریال