مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد دوم)
140000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد اول)
165000ریال
تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی
45000ریال
تشریح کامل مسائل استاتیک (ویرایش ششم)
990000ریال
تشریح کامل مسائل دینامیک (ویرایش ششم)
990000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد دوم)
1800000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد اول)
1300000ریال
فن آوری اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم
150000ریال
طراحی موشک های بالستیک و سیستم های حامل ماهواره
70000ریال